Egzamin gimnazjalny 2015 historia 5-9

Tekst do zadań 5. i 6.

Jako że wszystkim wiadomo, iż nie mam środków, by się wykarmić i przyodziać, zwracam się z prośbą, aby pan, udzielając mi w swej łaskawości pozwolenia na oddanie się i powierzenie jego opiece i życzliwości, mi to zapewnił. Niniejszym to czynię pod warunkiem, że musisz, panie, pomagać mi i zapewnić pożywienie i przyodziewek, stosownie do tego, że jestem w stanie służyć ci i położyć dla ciebie zasługi; i że póki żyję, muszę ci służyć i okazywać posłuszeństwo takiego rodzaju, jakiego oczekuje się od wolnego człowieka; i przez całe życie nie będę władny wycofać się spod twej władzy i opieki, lecz muszę przez wszystkie dni mego życia pozostawać pod twoją władzą i opieką.

Zadanie 5. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3.

Cytowany tekst jest zobowiązaniem

2015_hist_5

A. A1       B. A2        C. A3       D. B1      E.B2       F. B3

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisany w tekście model stosunków społecznych był powszechny w Europie Zachodniej
A. w starożytności.      B. w średniowieczu.      C. w czasach renesansu.      D. w czasach oświecenia.

This movie requires Flash Player 9

Mapa do zadania 7. Zasięg terytorialny Polski za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego

2015_hist_7

Zadanie 7. (0–3) Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Mapa przedstawia zmiany terytorialne państwa polskiego 7.1. ___. W Polsce panowała wtedy dynastia 7.2. ___. Bolesław Chrobry powiększył terytorium swojego państwa o 7.3. ___ .

7.1.

A. pod koniec IX i na początku X wieku
B. pod koniec X i na początku XI wieku
C. pod koniec XI i na początku XII wieku

This movie requires Flash Player 9

7.2.

A. Piastów     B. Jagiellonów     C. Andegawenów

This movie requires Flash Player 9

7.3.

A. Śląsk     B. Wielkopolskę     C. Grody Czerwieńskie

This movie requires Flash Player 9

Tekst i taśma chronologiczna do zadania 8.

I żeby nie wybuchły przypadkiem między synami wojny o tron, nienawiści i spory, dzieli między synów państwo polskie. Pierworodnemu Władysławowi zapisuje ziemię krakowską, sieradzką, łęczycką, Śląsk i Pomorze. Poleca, by w jego ręku została władza zwierzchnia, tron książęcy i dawny autorytet, a pozostałym braciom rozkazuje, aby mu byli we wszystkim posłuszni.

2015_hist_8

 

Zadanie 8. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisana w tekście decyzja władcy została podjęta w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem
A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

This movie requires Flash Player 9

Tekst i mapa do zadania 9.

Z okolicy Kalikatu, która zwie się Górne Indie, pochodzą przyprawy korzenne, używane we wszystkich krajach świata. W Kalikacie korzenie ładowane są na statki i przewożone do leżącego w Arabii portu Dżidda, gdzie kupcy płacą wielkiemu sułtanowi myto. W tym samym porcie korzenie ładuje się na mniejsze statki, płyną one do miejsca Tur. Tutaj kupcy wynajmują wielbłądy i w drodze do Kairu są często napadani przez rabusiów. Z Kairu korzenie przewożone są do Aleksandrii. Stąd zabierane są przez galery weneckie i genueńskie.

2015_hist_9

Zadanie 9. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu i mapy są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Pośrednikami w handlu przyprawami pomiędzy Azją i Europą byli m.in. kupcy włoscy.

This movie requires Flash Player 9

Trasa transportu korzeni opisana w tekście jest oznaczona na mapie numerem 1.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply