Egzamin gimnazjalny 2015 historia 21-25

Tekst do zadania 21.

Art. 10. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Zadanie 21. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z przytoczonego zapisu wynika, że ustawy w Polsce uchwala
A. rząd.     B. trybunał.     C. prezydent.     D. parlament.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 22. (0–2) Jakie prawa i wolności gwarantowane przez konstytucję zostały złamane w opisanych sytuacjach? Przyporządkuj każdej sytuacji podanej w tabeli właściwy zapis w konstytucji – wybierz go spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

22.1. Michał znalazł zaadresowany do Marysi list, otworzył go i przeczytał.

A. „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.” (Art. 41.)
B. „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się.” (Art. 49.)
C. „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów.” (Art. 54.)
D. „Zapewnia się nienaruszalność mieszkania.” (Art. 50.)

This movie requires Flash Player 9

22.2. Przewodniczący przerwał wystąpienie radnemu Kowalskiemu i nie dopuścił ponownie do głosu, gdy ten, w czasie posiedzenia rady gminy, zaczął krytykować działania burmistrza.

This movie requires Flash Player 9

Ilustracja do zadania 23.

2015_hist_23

Zadanie 23. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Schemat ilustruje obecny skład
A. Rady Europejskiej.
B. Komisji Europejskiej.
C. Rady Unii Europejskiej.
D. Parlamentu Europejskiego.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 24.

Ustawa o samorządzie terytorialnym (fragment)
Art. 6.
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Zadanie 24. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jednym z zadań gminy jest
A. zarządzanie budynkami komunalnymi.
B. utrzymanie autostrad przebiegających na jej obszarze.
C. wydawanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt stały w Polsce.
D. wydawanie paszportów.

This movie requires Flash Player 9
 

Wykres do zadania 25.

Poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce

2015_hist_25

Zadanie 25. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące wykresu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

W 2013 roku większość Polaków chciała szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro.

This movie requires Flash Player 9

Od roku 2010 do roku 2012 włącznie wzrastał odsetek respondentów akceptujących jak najszybsze wprowadzenie euro w Polsce.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply