Egzamin gimnazjalny 2015 historia 18-20

Tekst do zadania 18.

Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy postanowił i stanowi: Art. I. Wszelka posiadłość ziemska, jaką każdy gospodarz dotąd tytułem pańszczyzny, czynszu lub innym tytułem posiadał, wraz z należnymi do niej ogrodami, zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi, tudzież prawami i przywilejami do niej przywiązanymi – odtego niniejszego dekretu, staje się wyłączną i dziedziczną dotychczasowego posiadacza własnością, bez żadnych jakichkolwiek bądź obowiązków, danin, pańszczyzny lub czynszu, z warunkiem jedynie opłacania przypadających z niej podatków i odbywania należnej służby krajowej.

Zadanie 18. (0–3) Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Dokument, z którego pochodzi powyższy fragment, wydany został przez władze powstańcze w czasie trwania 18.1. ___. Dokument stanowił o 18.2. ___. Celem wydania tego aktu było 18.3. ___.

18.1.

A. powstania kościuszkowskiego     B. powstania listopadowego     C. powstania styczniowego

This movie requires Flash Player 9

18.2.

A. uwłaszczeniu chłopów     B. powołaniu chłopów do wojska     C. podwyższeniu opłacanego czynszu

This movie requires Flash Player 9

18.3.

A. zwalczanie bogatych właścicieli ziemskich     B. stworzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych
C. zachęcenie chłopów do wzięcia udziału w powstaniu

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 19.

My ludzie stanu Karolina Południowa zebrani na konwencji deklarujemy i zarządzamy, że przyjęty przez nas akt z 23 maja roku Pańskiego 1788, ażeby konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki była ratyfikowana, a także akty i części aktów zgromadzenia ogólnego tego stanu ratyfikujące poprawki do rzeczonej konstytucji, są teraz odwołane, a Unię obecnie istniejącą między Karoliną Południową i innymi stanami pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki uważamy za zerwaną.

Zadanie 19. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wyniku ogłoszenia dokumentu, którego fragment zacytowano powyżej,
A. podpisano Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
B. wybuchła wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
C. Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej.
D. uchwalono konstytucję Stanów Zjednoczonych.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 20.

Żołnierze! Wśród powszechnej bierności naszego społeczeństwa wypadki dziejowe zaskoczyły Polaków, zostawiając ich bez określonych decyzji, bez możliwości jednolitego i silnego postępowania. Koniecznym było, by najśmielsi i najenergiczniejsi wzięli na swoje barki odpowiedzialność, inicjatywę rzucenia iskry na proch. Tę iskrę rzuciliście, dając przykład innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepodległość ojczyzny.
Obecnie naród burzyć się zaczyna i nie chce nas zostawić samotnymi, tak jak byliśmy dotychczas. W Krakowie zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy1 ze wszystkich stronnictw polskich, który ma wystawić Legiony Polskie do walki z Rosją.

Naczelny Komitet Narodowy – organizacja polityczna utworzona w sierpniu 1914 roku przez polityków galicyjskich w Krakowie.

Zadanie 20. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powyższy tekst jest fragmentem
A. rozporządzenia Rady Regencyjnej o obowiązku służby wojskowej.
B. manifestu wydanego w imieniu cesarza Niemiec i cesarza Austro-Węgier.
C. rozkazu Józefa Piłsudskiego do oddziałów Pierwszej Kompanii Kadrowej.
D. odezwy Ignacego Jana Paderewskiego do Polaków służących w armii francuskiej.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply