Egzamin gimnazjalny 2015 historia 14-17

Mapa i tabela do zadań 14. i 15.
Rozbiory Polski

2015_hist_14

Obszary zagarnięte przez zaborców w poszczególnych rozbiorach Polski (w tys. km²)

2015_hist_14b

Zadanie 14. (0–1) Oceń, czy informacje zawarte na mapie i w tabeli pozwalają potwierdzić prawdziwość poniższych zdań. Wybierz A, jeśli można potwierdzić ich prawdziwość, albo B – jeśli niemożna potwierdzić ich prawdziwości.

Największa część ziem Rzeczypospolitej znalazła się pod zaborem rosyjskim.

This movie requires Flash Player 9

Ziemie najlepiej rozwinięte gospodarczo znalazły się pod wpływami Prus.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obszar zaboru, którego granice oznaczono na mapie linią , miał powierzchnię
A. 92 tys. km2.     B. 83 tys. km2.     C. 58 tys. km2.     D. 47 tys. km2.

This movie requires Flash Player 9

Teksty do zadania 16.

Fragment Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela Artykuł 17. Własność jest prawem świętym i nietykalnym. Nikt nie może być go pozbawionym, z wyjątkiem wypadku, gdy tego wymaga w sposób oczywisty konieczność publiczna uznana przez prawo, wszelako pod warunkiem słusznego i z góry wypłaconego odszkodowania.

Fragment Kodeksu Napoleona
544. Własność jest to nieograniczone prawo używania i rozporządzania rzeczami.
545. Nikt nie może być przymuszony do odstąpienia swej własności z wyjątkiem wypadków wywołanych koniecznością społeczną, lecz po uiszczeniu sprawiedliwego wynagrodzenia z góry.

Zadanie 16. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstów są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Dokumenty prezentują sprzeczne koncepcje dotyczące prawa własności.

This movie requires Flash Player 9

Twórcom Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela przyświecała idea ochronywłasności prywatnej.

This movie requires Flash Player 9

Mapa do zadania 17.

2015_hist_17

Zadanie 17. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Granice Królestwa Polskiego widoczne na mapie zostały ustalone
A. na mocy pokoju w Tylży.
B. w wyniku I rozbioru Polski.
C. podczas kongresu wiedeńskiego.
D. po upadku powstania listopadowego.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply