Egzamin gimnazjalny 2015 historia 10-13

Tablica genealogiczna i tekst do zadania 10.

2015_hist_10

Zapis, np. 1471–1516, oznacza lata panowania.

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, zmarł w 1543 roku we Fromborku. Od 1496 roku studiował astronomię w Bolonii. W końcu 1503 roku powrócił do Polski. Był sekretarzem i lekarzem przybocznym wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. W 1510 roku jako kanonik osiedlił się we Fromborku. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520–1521 bronił Olsztyna przed Krzyżakami. W 1543 roku ukazało się jego najważniejsze dzieło O obrotach sfer niebieskich.

Zadanie 10. (0–1) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących tablicy genealogicznej i tekstu jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

1. Za życia Kopernika w Polsce panowało kolejno czterech królów.

This movie requires Flash Player 9

2. Gdy w Polsce panował Aleksander Jagiellończyk, Mikołaj Kopernik rozpoczął studia uniwersyteckie we Włoszech.

This movie requires Flash Player 9

3. Za rządów Zygmunta Starego ukazało się dzieło Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 11.

Henryk, z bożej łaski król Polski, wielki książę litewski. Wiadomo czynimy niniejszym pismem. Iż za żywota naszego my i potomkowie nasi, królowie polscy, nie mamy mianować ani obierać króla, aby po zejściu naszym wolne obieranie zostało. A jeślibyśmy (czego Boże uchowaj) co przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli albo czego nie wypełnili, tedy obywateli od posłuszeństwa i wiary nam powinnej wolnym czyniemy.

Zadanie 11. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Dokument, z którego pochodzi tekst, wprowadzał w Rzeczypospolitej monarchię dziedziczną.

This movie requires Flash Player 9

W przypadku złamania przez króla praw obowiązujących w Rzeczypospolitej szlachta miała prawo nie podporządkowywać się jego decyzjom.

This movie requires Flash Player 9

Teksty do zadania 12.

A. Monarcha i sprawiedliwość ustanowieni są przez Boga i stanowią niejako części niezależności boskiej. Bóg jeno może sądzić ich wyroki i czyny. Państwu wychodzi na korzyść, jeśli cała władza skupia się w jednym ręku.

B. Cała władza ustawodawcza przyznana będzie kongresowi. Władza wykonawcza przyznana będzie prezydentowi. Ma on piastować ten urząd przez lat 4, razem z wiceprezydentem.

C. Przeto rzeczeni lordowie oraz Izba Gmin oświadczają: że rzekoma władza zawieszania praw lub ich wykonywania na podstawie powagi królewskiej, a bez zgody parlamentu, jest bezprawiem.

D. Ta jednak izba poselska doszła do takiej władzy, że gdy dawniej miała tylko głos doradczy, dziś wszystko stanowi. [Senat] złożony z osób dojrzalszych, bliższy osoby królewskiej, postępuje ostrożniej i z większą oględnością w wyjawianiu swych myśli.

Zadanie 12. (0–2) Wskazanym poniżej formom ustrojowym przyporządkuj właściwy opis – wybierz go spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli wybierz właściwą literę.

12.1. monarchia parlamentarna w Anglii

This movie requires Flash Player 9

12.2. monarchia absolutna we Francji

This movie requires Flash Player 9

Ilustracja do zadania 13.
2015_hist_13
Zadanie 13. (0–1) Czy przedstawiona budowla reprezentuje styl klasycystyczny? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3.

2015_hist_13b

A. A1       B. A2      C. A3      D. B1 E.      B2 F. B3

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply