Egzamin gimnazjalny 2014 przyroda 20-24

Zadanie 20. (0–1) Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi.
2014_przyr_20

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 czerwca.

This movie requires Flash Player 9

Na rysunku pokazano moment, gdy na półkuli północnej i południowej dzień i noc trwają po 12 godzin.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 21. (0–1) Na mapie numerami od I do V oznaczono położenie pasm górskich.

2014_przyr_21

Zaznacz zestaw, w którym podano oznaczenia pasm górskich o przebiegu południkowym.

A. III, IV       B. I, III, V       C. V, IV       D. I, II, V

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 22. (0–1) Poniższe informacje dotyczą wybranych cech środowiska przyrodniczego i gospodarki różnych krajów europejskich.

1. Piętrowość klimatyczna i roślinna.
2. Liczne rzeki i potoki górskie.
3. Słabo rozwinięta linia brzegowa.
4. Liczne wiadukty i tunele na szlakach komunikacyjnych.
5. Duży udział gruntów ornych w strukturze użytkowania ziemi.

Wybierz zestaw, w którym podano cechy krajów alpejskich: Austrii i Szwajcarii.

A. 2, 3, 4       B. 1, 2, 5      C. 3, 4, 5      D. 1, 2, 4

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 23. (0–2) Poniżej wymieniono wybrane atrakcje turystyczne Polski.

Zaznacz w każdym wierszu tabeli literę, którą oznaczono atrakcję turystyczną charakterystyczną dla każdego z wymienionych regionów. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
A. Gołoborza na Łysej Górze, będące następstwem wietrzenia mrozowego.
B. Masyw Giewontu, kojarzony z sylwetką śpiącego rycerza.
C. Rozległe górskie łąki, zwane połoninami, np. Połonina Caryńska.
D. Śnieżka (1602 m n.p.m.), z której można podziwiać wspaniałą panoramę.
E. Fantastyczne kształty ostańców wapiennych, np. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy.

2014_przyr_2323.1.

This movie requires Flash Player 9

23.2.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 24. (0–1) Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział państw w zanieczyszczaniu wód Morza Bałtyckiego związkami azotu w 2008 r.

Państwa położone na południe i wschód od Bałtyku wprowadzają ponad połowę związków azotu zanieczyszczających jego wody.

This movie requires Flash Player 9

Udział związków azotu wprowadzanych do Bałtyku przez każde z państw jest proporcjonalny do powierzchni tego państwa.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply