Egzamin gimnazjalny 2014 przyroda 13-15

Zadanie 13. (0–2) W tabelach zapisano dane dotyczące ruchu prostoliniowego dla dwóch ciał: drogi i czasu dla ciała C1 oraz prędkości i czasu dla ciała C2.

2014_przyr_13a

13.1. Jakim ruchem poruszają się ciała C1 i C2? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Obydwa ciała poruszają się ruchem jednostajnym.
B. Obydwa ciała poruszają się ruchem jednostajnie przyśpieszonym.
C. Ciało C1 porusza się ruchem jednostajnym, a ciało C2 – ruchem jednostajnie przyśpieszonym.
D. Ciało C1 porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym, a ciało C2 – ruchem jednostajnym.

This movie requires Flash Player 9

13.2. Na wykresach A–D przedstawiono zależności prędkości od czasu lub drogi od czasu. Który wykres jest ilustracją ruchu ciała C2? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

2014_przyr_13b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 14. (0–1)

„Dekonstrukcja bieli”.
[…] Odcinając się od średniowiecznej tradycji optyki, włoski lekarz Guido Scarmiglioni dał początek współczesnemu wyróżnieniu trzech barw podstawowych, postulując na początku XVII wieku, że jest pięć barw: biała, żółta, niebieska, czerwona i czarna, z których można zestawić wszystkie inne. Newton, dążąc do poznania natury światła, odkrył, że odpowiadające różnym barwom promienie uzyskane po przejściu światła słonecznego przez pryzmat nie są następnie rozszczepiane przez kolejny pryzmat i nazwał te nieredukowalne, jednobarwne wiązki świetlne czystymi albo prostymi. Newton wyróżnił siedem barw […].

Na podstawie tekstu oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Doświadczenia, które przeprowadził Newton, potwierdziły pogląd Scarmiglioniego.

This movie requires Flash Player 9

Światło jednobarwne po przejściu przez pryzmat nie rozszczepia się.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) W tabeli przedstawiono wartości ciepła właściwego i gęstości trzech wybranych substancji.

2014_przyr_15

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Krople gliceryny utrzymują się na powierzchni wody.

This movie requires Flash Player 9

Dostarczenie tej samej ilości ciepła równym masom rtęci i wody powoduje większy wzrost temperatury rtęci niż wody.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply