Egzamin gimnazjalny 2014 matematyka 8-13

Zadanie 8. (0–1) Rozwinięcie dziesiętne ułamka 51/370 jest równe 0,1(378). Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra

A. 1       B. 3       C. 7       D. 8

This movie requires Flash Player 9

Informacja do zadań 9. i 10.
Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.

2014_mat_9

Zadanie 9. (0–1) Ułożono wzór z 5 płytek, jak na rysunku.

2014_mat_10

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odcinek x ma długość

A. 20 cm       B. 22 cm       C. 26 cm       D. 30 cm

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka dla wzoru złożonego z n płytek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 6n       B. 6n – 4      C. 4n – 2       D. 4n + 2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–1) Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5 km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 30 minut       B. 60 minut       C. 90 minut       D. 120 minut

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0–1) Piechur szedł z punktu A do punktu C ze stałą prędkością. Część trasy przeszedł wzdłuż prostej, a część – po łuku okręgu o środku w punkcie B (patrz rysunek).

2014_mat_12a

Na którym z poniższych wykresów zilustrowano, jak zmieniała się odległość piechura od punktu B? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

2014_mat_12b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0–1) W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji

2014_mat_13

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Dla argumentu 2 wartość funkcji jest równa 3.
B. Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 1.
C. Wartość funkcji jest równa –2 dla argumentu –3.
D. Dla argumentów większych od –1 wartości funkcji są dodatnie.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply