Egzamin gimnazjalny 2014 matematyka 17-20

Zadanie 17. (0–1) Szymon wykonał szkielet prostopadłościanu. Układał i sklejał ze sobą kolejno drewniane klocki sześcienne o krawędzi 4 cm wzdłuż każdej krawędzi prostopadłościennego pudełka o wymiarach: 36 cm, 28 cm, 20 cm. Na rysunku przedstawiono część wykonanego szkieletu.
2014_mat_17

Ile klocków łącznie zużył Szymon na wykonanie całego szkieletu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 84       B. 76       C. 68      D. 60

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 18. (0–1) Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.

2014_mat_18
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Objętość tego graniastosłupa jest równa
2014_mat_18b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 19. (0–1) Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie O i boku długości 8.

2014_mat_19

Czy trójkąt ABW o bokach długości odpowiednio: 8, 5, 5 może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

2014_mat_19b

A. TA     B. TB    C. TC    D. NA    E. NB      F. NC

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 20. (0–1) Dane są kula o środku w punkcie O i promieniu r oraz walec o promieniu podstawy r i wysokości r.

2014_mat_20

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.
A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest 2 razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi 3/4 objętości kuli.
D. Objętość walca jest 3 razy mniejsza od objętości kuli.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply