Egzamin gimnazjalny 2014 historia 22-24

Zadanie 22. (0–3) Do każdego aktu prawnego przyporządkuj odpowiedni organ władzy, który go tworzy – wybierz spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany organ władzy.

A. Sejm
B. Prezydent Rzeczypospolitej
C. Rada gminy
D. Rada Ministrów

22.1. Uchwała […] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

This movie requires Flash Player 9

22.2.Postanowienie […] w sprawie zarządzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

This movie requires Flash Player 9

22.3. Rozporządzenie […] w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

This movie requires Flash Player 9

Wykres do zadania 23.
Wskaźnik inflacji w Polsce w latach 2007–2011 wyrażony w procentach
2014_hist_22

Zadanie 23. (0–1) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wykresu jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

1. W pierwszym półroczu 2007 r. wartość wskaźnika inflacji była niższa niż w pierwszym półroczu 2009 r.

This movie requires Flash Player 9

2. W lipcu i sierpniu 2010 r. wartość wskaźnika inflacji utrzymywała się na tym samym poziomie.

This movie requires Flash Player 9

3. W latach 2007–2011 wartość wskaźnika inflacji wykazywała stałą tendencję wzrostową.

This movie requires Flash Player 9

Ilustracja do zadania 24.
Głosowanie nie jest takie trudne

2014_hist_23

Zadanie 24. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Plakat zachęca do
A. humanitarnego traktowania zwierząt.
B. prowadzenia zdrowego stylu życia.
C. wspólnych niedzielnych spacerów.
D. aktywnego uczestnictwa w wyborach.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply