Egzamin gimnazjalny 2014 historia 19-21

Zadanie 19. (0–1) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących tekstu jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

1. Rada Komisarzy Ludowych została powołana z inicjatywy cara Mikołaja II.

This movie requires Flash Player 9

2. Rada Komisarzy Ludowych powstała w wyniku przewrotu bolszewickiego w Rosji.

This movie requires Flash Player 9

3. Z treści uchwały wynika, że Rada Komisarzy Ludowych miała sprawować władzę sądowniczą.

This movie requires Flash Player 9

Tabela do zadania 20. Walczący i zabici na frontach I wojny światowej (dane szacunkowe w milionach)

Kraj Szacunkowa liczba zmobilizowanych
w ciągu 4 lat
Zabici i zmarli z ran

w ciągu 4 lat

Rosja 13 1,8
Niemcy 13 2,0
Austro-Węgry 9 1,0
Francja 8 1,4
Wielka Brytania 8 1,0

Zadanie 20. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące danych zawartych w tabeli są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Podczas I wojny światowej państwa centralne powołały do wojska więcej żołnierzy niż państwa Ententy.

This movie requires Flash Player 9

Spośród państw wymienionych w tabeli na frontach I wojny światowej najwięcej żołnierzy zginęło w armii niemieckiej.

This movie requires Flash Player 9

Ilustracja do zadania 21. Tablica przed wjazdem do Leśnicy na Opolszczyźnie
2014_hist_21

Zadanie 21. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Możliwość wprowadzenia nazewnictwa miejscowości ukazanego na tablicy oraz języka pomocniczego w gminie to ustawowe nawiązanie do przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stwierdzono, że:
A. „Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.”
B. „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.”
C. „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.”
D. „Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.”

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply