Egzamin gimnazjalny 2014 historia 15-18

Teksty do zadania 15.

Tekst 1.
My […] z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski postanowiliśmy oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się wszelkich praw naszych do korony polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nich krajów, akt ten uroczysty w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosyi składamy dobrowolnie; zstępując z tronu dopełniamy ostatniego obowiązku królewskiej godności.

Na podstawie: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999.

Tekst 2.
Najświętsze, najuroczystsze umowy tyle tylko są nienaruszonymi, ile wiernie dotrzymywanymi ze stron obydwóch. Długie cierpienia Nasze znane światu całemu, pogwałcone tylekroć swobody, Naród Polski od wierności dziś Panującemu uwalniają. Wyrzeczone przez samego Cesarza Mikołaja słowa, odejmują nam wszelką sprostowania krzywd naszych nadzieję. Naród zatem polski, na Sejm zebrany, oświadcza: iż jest niepodległym Ludem i że ma prawo temu koronę polską oddać, którego godnym jej uzna.

Na podstawie: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2001.

Zadanie 15. (0–3) Uzupełnij poniższy tekst – przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Władca określony w tekście 1. jako z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski to 15.1. ____. Tekst 2. to fragment aktu 15.2. ____. Władcy Rosji zostali przywołani 15.3. ____.

15.1.
A. Zygmunt II August
B. Jan Kazimierz Waza
C. Stanisław August Poniatowski

This movie requires Flash Player 9

15.2.
A. konfederacji
B. abdykacji
C. detronizacji

This movie requires Flash Player 9

15.3.
A. tylko w tekście 1.
B. tylko w tekście 2.
C. w obu tekstach

This movie requires Flash Player 9

Ilustracja i tekst do zadania 16.

Manifestacja londyńskich kobiet w 1908 roku

Fragment artykułu prasowego Tadeusza Szemplińskiego z 1901 roku

We wszystkich dziedzinach pracy, które dotychczas zajmowali tylko mężczyźni, praca kobiet coraz większe robi wyłomy. Przeglądając sprawozdania z kongresów kobiecych, przekonywamy się dowodnie, że ruch kobiecy znakomite czyni postępy i wszystkie kobiety, jeżeli nie w praktyce, to przynajmniej w teorii są jego zwolenniczkami.

Źródło: „Goniec Handlowy”, nr 3, 1901/1902.

Zadanie 16. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji i tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Oba źródła pozwalają na sformułowanie opinii, że ruch kobiecy na początku XX wieku przybierał formy zorganizowane.

This movie requires Flash Player 9

Oba źródła pozwalają na sformułowanie opinii, że w wyniku emancypacji polepszyły się warunki życia kobiet.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 17.

Program brytyjskiego polityka przedstawiony w 1895 roku

Moim najgłębszym marzeniem jest rozwiązanie kwestii społecznej. Aby uratować czterdzieści milionów mieszkańców Zjednoczonego Królestwa od zgubnej wojny domowej, my, politycy, musimy zdobyć nowe ziemie, aby rozmieścić na nich nadmiar ludności, aby uzyskać nowe rynki zbytu towarów produkowanych w fabrykach i wydobywanych w kopalniach. Imperium, mówiłem to zawsze, to kwestia żołądka. Jeśli nie chcecie wojny domowej, musicie stać się imperialistami.

Na podstawie: J. Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 1999.

Zadanie 17. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor programu wzywa do

A. unowocześnienia sposobu produkcji w fabrykach.
B. wprowadzenia praw socjalnych dla robotników.
C. zaprzestania podbojów terytorialnych.
D. zdobywania nowych kolonii.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 18.

Relacja Bronisławy ze Śniadowiczów Matuszewskiej

Do ferii wielkanocnych 1901 r. naukę religii pobieraliśmy w języku polskim. Dnia 24 IV nauczyciele zaczęli nas obdarowywać niemieckimi katechizmami. Nie chciałam tego przyjąć. Za sprzeciwienie się nauczycielowi odebraliśmy w dniu 2 V karę chłosty.

Dnia 6 V zaczynają protestować rodzice przeciw zatrzymywaniu ich dzieci codziennie na dwugodzinnym areszcie za nieodpowiadanie na lekcjach religii w języku niemieckim.

Na podstawie: Historia 1789–1990. Wybór tekstów […], oprac. J. Eisler, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1995.

Zadanie 18. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Tekst przedstawia metody oporu Polaków wobec germanizacji.

This movie requires Flash Player 9

Tekst opisuje jedną z metod walki z polskością w zaborze austriackim.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply