Egzamin gimnazjalny 2014 historia 10-14

Tekst do zadania 10.

Fulwiusz Ruggieri o sejmie polskim w czasach Zygmunta II Augusta

Król dawniej stanowił o wszystkim za zgodą senatu, posłowie ziemscy nie byli w innym celu wzywani na sejm, tylko aby imieniem szlachty zezwolili na podatek, do żadnej zaś innej rady przypuszczani nie byli. Lecz odtąd posłowie nabrali takiej śmiałości, przywłaszczyli sobie taką władzę, że nie dopuszczają przejść żadnemu prawu, na które by się wprzód nie zgodzili. Dlatego król i senat chcąc co postanowić starają się zjednać wprzód na to przyzwolenie posłów, którzy dawniej żadnego prawie nie mieli znaczenia.

Na podstawie: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997.

Zadanie 10. (0–3) Uzupełnij poniższy tekst – przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Przedstawiony tekst dotyczy rozwoju 10.1. ____. Miało to miejsce w 10.2. ____. W wyniku opisanych zmian nastąpił wzrost znaczenia 10.3. ____.

10.1. A. administracji państwowej        B. systemu podatkowego       C. systemu parlamentarnego

This movie requires Flash Player 9

10.2. A. XVI wieku       B. XVII wieku       C. XVIII wieku

This movie requires Flash Player 9

10.3. A. króla      B. izby poselskiej       C. senatu

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 11.

Zawarte w dokumencie ustalenia miały zabezpieczyć podstawowe cechy ustroju politycznego państwa i jako takie musiały być przyjęte i zaprzysiężone przez elekta. Gwarantowały one wolną elekcję, pokój między różniącymi się w wierze, zwoływanie sejmu zwyczajnego co dwa lata na sześć tygodni. Znalazł się tam wreszcie zapis gwarantujący prawo wypowiedzenia królowi posłuszeństwa, w wypadku gdyby łamał on prawo i zasady ustrojowe Rzeczypospolitej.

Na podstawie: A. Wyczański, Historia Polski, t.1, Warszawa 2007.

Zadanie 11. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisane w tekście rozwiązania ustrojowe zostały sformułowane w
A. akcie unii w Krewie.
B. konstytucji Nihil novi.
C. artykułach henrykowskich.
D. Konstytucji 3 maja.

This movie requires Flash Player 9

Mapa do zadania 12.

2014_hist_10

Zadanie 12. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące mapy są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mapa ilustruje konflikt Rzeczypospolitej z Turcją o panowanie nad Morzem Czarnym.

This movie requires Flash Player 9

Mapa ilustruje konflikt, którego przyczyną były dymitriady.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, to
A. podpisanie II rozbioru Polski → uchwalenie Konstytucji 3 maja → zawiązanie konfederacji targowickiej.
B. uchwalenie Konstytucji 3 maja → zawiązanie konfederacji targowickiej → podpisanie II rozbioru Polski.
C. zawiązanie konfederacji targowickiej → uchwalenie Konstytucji 3 maja → podpisanie II rozbioru Polski.
D. uchwalenie Konstytucji 3 maja → podpisanie II rozbioru Polski → zawiązanie konfederacji targowickiej.

This movie requires Flash Player 9

Mapa do zadania 14.

2014_hist_14
Zadanie 14. (0–1) Wskaż tytuł powyższej mapy. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Europa przed wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
B. Europa w roku wyprawy Napoleona na Moskwę.
C. Podział Europy ustalony podczas kongresu wiedeńskiego.
D. Europa w roku wybuchu I wojny światowej.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply