Egzamin gimnazjalny 2014 historia 1-4

Tekst do zadania 1.

Proces przemian rozpoczął się ok. 10 tysięcy lat p.n.e. w kilku rejonach Bliskiego Wschodu i południowej Azji. Niósł ze sobą zmiany w gospodarce, technice i organizacji społecznej. Zastosowano nowe metody wytwarzania żywności poprzez wykorzystanie dziko rosnących zbóż i innych roślin, a następnie ich uprawę. Udomowiono dzikie zwierzęta. Do obróbki narzędzi zaczęto stosować technikę szlifowania. Gruntowne przemiany gospodarcze wymusiły osiadły tryb życia. Po upływie kilku tysiącleci zaczęła również rozwijać się metalurgia.

Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1999.

Zadanie 1. (0–1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

1. W wyniku przemian, które opisano w tekście, tryb życia zmienił się na koczowniczy.

This movie requires Flash Player 9

2. W wyniku przemian, które opisano w tekście, doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników.

This movie requires Flash Player 9

3. W wyniku przemian, które opisano w tekście, wykształciły się pierwsze organizacje zbieracko-łowieckie.

This movie requires Flash Player 9

Tekst i mapa do zadania 2.

Przez siedem lat nie padał deszcz na Terze; w ciągu nich uschły wszystkie drzewa na wyspie prócz jednego. Gdy zatem Terejczycy zapytali wyroczni delfickiej, co począć, doradziła im Pytia założenie nowej osady w Libii w północnej Afryce. Mieszkańcy Tery powzięli więc uchwałę, żeby z każdej dwójki braci wysłać tam jednego, wybranego losem.

Na podstawie: Herodot, Dzieje, t. I, tłum. S. Hammer, Warszawa 1959.

Wielka kolonizacja grecka

2014_hist_2

Zadanie 2. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu i mapy są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę.

This movie requires Flash Player 9

Największym skupiskiem kolonii greckich były obszary, które Terejczykom wskazała Pytia.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 3.

Walki gladiatorów kojarzą się ze wspaniałymi amfiteatrami. Jednak zanim zaczęto wznosić przystosowane do tego rodzaju widowisk budowle, walki gladiatorów miały już swoją długą, dawną tradycję. Początki tych walk różnie naświetlano, jednak jako najbardziej prawdopodobne przyjmuje się wyjaśnienie Festusa*: według niego istniał pierwotnie zwyczaj zabijania na grobach zasłużonych żołnierzy ludzi skazanych na śmierć.
* Festus – historyk (żył w latach 320–379).

Zadanie 3. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powyższy tekst opisuje zjawiska związane z kręgiem cywilizacji
A. starożytnej Mezopotamii.
B. starożytnego Rzymu.
C. starożytnego Izraela.
D. starożytnego Egiptu.

This movie requires Flash Player 9

Ilustracje i teksty do zadania 4.

2014_hist_4

Tekst 1.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem* ku czci Pana, Boga twego.
* Szabat – siódmy dzień tygodnia ustanowiony jako święto na pamiątkę odpoczynku Boga po stworzeniu świata.

Tekst 2.
Jezus […] nauczał ich tymi słowami: […] Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół […].

Tekst 3.
Abu Bekr* relacjonuje, że Prorok powiedział: „Allah może gniewać się za wszystkie nasze grzechy – ale za nieposłuszeństwo wobec rodziców czeka cię kara.”
* Abu Bekr – pierwszy kalif panujący w latach 632–634.

Zadanie 4. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z islamem wiążą się
A. symbol b. i tekst 2.
B. symbol a. i tekst 1.
C. symbol b. i tekst 3.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply