Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda 9-12

Zadanie 9. (0−1) W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania.

2013_przyr_9
Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie? Którą metodę należy zastosować do rozdzielenia tej mieszaniny na składniki?
Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.
2013_przyr_9b

A. (A. 1)      B. (A. 2)      C. (A. 3)     D. (B. 1)    E. (B. 2)      F. (B. 3)

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0−1) W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie.
2013_przyr_10

W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie. Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Roztwór kwasu siarkowego(VI) – H2SO4
B. Roztwór wodorotlenku sodu – NaOH
C. Roztwór bromu w wodzie – Br2(aq)
D. Roztwór wodorotlenku wapnia – Ca(OH)2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0−1) Woda gazowana zawiera rozpuszczony w niej tlenek węgla(IV). W tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności tlenku węgla(IV) w wodzie od temperatury.

2013_przyr_11
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_przyr_11b
This movie requires Flash Player 9
 

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0−2) Poniżej przedstawiono wzory czterech węglowodorów.

2013_przyr_12a
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_przyr_12Odpowiedzi dla zadania 12.1

This movie requires Flash Player 9
This movie requires Flash Player 9

Odpowiedzi dla zadania 12.2

This movie requires Flash Player 9
This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply