Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda 20-24

Zadanie 20. (0−1) Na mapie przedstawiono formy użytkowania ziemi w Australii.

2013_przyr_20

Kierunek rozwoju australijskiego rolnictwa determinują warunki naturalne tego kraju. Dokończ zdanie. Wybierz A albo B i uzasadnienie 1. albo 2.

Uprawy koncentrują się głównie na

2013_przyr_20a

A. A1       B. A2       C. B1       D. B2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 21. (0-1) Na mapie przedstawiono podział administracyjny Polski.

2013_przyr_21

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Ze Słowacją graniczą między innymi województwa:

A. małopolskie i podkarpackie.

B. opolskie i świętokrzyskie.

C. lubelskie i dolnośląskie.

D. śląskie i lubuskie.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 22. (0-1) Na wykresie przedstawiono wielkość produkcji energii elektrycznej (w gigawatogodzinach, GWh) pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2005-2009.

2013_przyr_22

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W latach 2005–2009 najbardziej wzrosła produkcja energii elektrycznej
w elektrowniach wykorzystujących wiatr i biomasę.

This movie requires Flash Player 9

W latach 2008−2009 elektrownie wodne wytworzyły najwięcej energii
elektrycznej spośród wszystkich typów elektrowni wykorzystujących źródła
odnawialne.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 23. (0−1) W tabeli podano nazwy pasm górskich i głównych rzek, które znajdują się m.in. na terenie trzech krajów sąsiadujących z Polską, oznaczonych w tabeli numerami 1–3.

2013_przyr_23

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Kraje, na terenie których znajdują się pasma górskie i rzeki wymienione w tabeli, to kolejno
od 1. do 3.:
A. 1. Czechy, 2. Słowacja, 3. Rosja.
B. 1. Słowacja, 2. Niemcy, 3. Ukraina.
C. 1. Ukraina, 2. Niemcy, 3. Czechy.
D. 1. Słowacja, 2. Ukraina, 3. Białoruś.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 24. (0−1) Która z podanych cech środowiska przyrodniczego jest wspólna dla krajów skandynawskich – Danii, Szwecji i Norwegii? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Słabo rozwinięta linia brzegowa.
B. Występowanie lodowców górskich.
C. Mały udział lasów w ogólnej powierzchni krajów.
D. Formy rzeźby powstałe w wyniku działania lądolodu.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply