Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda 1-4

Zadanie 1. (0−2) Od października do marca futro gronostaja ma biały kolor, jedynie końcówka ogona jest czarna.

Pewien naukowiec przeprowadził doświadczenie z oswojonym drapieżnym jastrzębiem. Do doświadczenia przygotował poruszające się modele różnie ubarwionych gronostajów: całkowicie białych oraz z czarną plamą umiejscowioną w różnych częściach ciała. W tereniewypuszczał wielokrotnie poszczególne modele gronostajów (tyle samo razy w takim samym
czasie) i liczył, ile ataków jastrzębia na ofiarę kończyło się jej złapaniem. Wyniki doświadczenia zilustrował diagramem.

liczba złapanych
modeli gronostajów
2013_przyr_1

Poniżej sformułowano trzy problemy badawcze:

I Czy rodzaj ubarwienia gronostaja ma wpływ na liczbę skutecznych ataków jastrzębia?
II Wpływ rozmieszczenia plam na futrze gronostaja na prawdopodobieństwo upolowania go przez jastrzębia.
III Dlaczego futro gronostaja nie jest całkowicie białe o każdej porze roku?

1.1. Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I. B. I i II . C. II i III. D. Tylko III.

This movie requires Flash Player 9

1.2. Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Białe futro bez plam maskuje gronostaja najlepiej.
B. Jastrzębie najczęściej atakują gronostaje z czarną plamą na głowie.
C. Czarna plama na grzbiecie gronostaja skutecznie chroni go przed atakami jastrzębia.
D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0−1) Na schemacie przedstawiono wybrane zależności pokarmowe w biocenozie pola kapusty. Literami A, B, C oznaczono wybrane populacje.

2013_przyr_2

Na podstawie schematu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Populacja A konkuruje o pokarm z populacją C.

This movie requires Flash Player 9

Zmniejszenie liczebności populacji B wpłynie na liczebność populacji C.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0−1) Krew człowieka składa się z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi. Każdy składnik krwi pełni właściwą dla niego funkcję. Które elementy krwi transportują tlen do wszystkich komórek ciała? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

2013_przyr_3

A. (A. 1)     B. (A. 2)     C. (B. 1)     D. (B. 2)

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0−1) Aksolotl meksykański jest spotykany w naturze tylko w dwóch wysokogórskich jeziorach Meksyku.

Ma pokryte śluzem, masywne ciało oraz 2 pary kończyn. Za dużą głową znajdują się 3 pary zewnętrznych pierzastych skrzeli. Ogon jest długi, bocznie spłaszczony. Na grzbiecie znajduje się grzebień. Aksolotl jest drapieżny, żywi się małymi rybami i bezkręgowcami. Wskaż gromadę kręgowców, do której zaliczany jest aksolotl. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Ryby.      B. Płazy.      C. Gady.      D. Ssaki.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply