Egzamin gimnazjalny 2011 1-5

Egzamin gimnazjalny 2011

DWÓR W SOPLICOWIE

Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek,
Wysiadł z powozu […]
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z którymi się zabawiać lubił od powicia(1);
Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały.
Tu Kościuszko w czamarce(2) krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie,
W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona […]
Dalej Jasiński(3), młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak(4), towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi(5), na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał u wniścia alkowy(6)
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1987.

1 od powicia – od urodzenia
2 czamarka – wierzchni ubiór męski, przypominający chłopską sukmanę
3 Jakub Jasiński, 4 Tadeusz Korsak – uczestnicy powstania w 1794 roku; zginęli śmiercią bohaterską na Pradze
5 Praga – prawobrzeżna dzielnica Warszawy
6 u wniścia alkowy – przy wejściu do sypialni

1. Opisując dwór w Soplicowie, poeta kieruje uwagę czytelnika na

A. bezkrytyczne naśladowanie przez jego mieszkańców stylu życia wyższych warstw.
B. umiłowanie przez jego mieszkańców kraju rodzinnego.
C. skłonność jego mieszkańców do kolekcjonowania zabytków malarstwa z minionych epok.
D. przekonanie jego mieszkańców, że ojczyzną człowieka jest cały świat.

This movie requires Flash Player 9

2. Osoby ukazane na portretach znajdujących się w Soplicowie łączy

A. pragnienie sławy.
B. potrzeba zaszczytów.
C. ukochanie wolności.
D. przekonanie o zwycięstwie.

This movie requires Flash Player 9

3. Obrazy wiszące na ścianach nawiązują do wydarzeń z wieku

A. XVII
B. XVIII
C. XIX
D. XX

This movie requires Flash Player 9

4. Porządek chronologiczny wydarzeń z lat, w których żyły postacie historyczne przywołane w tekście DWÓR W SOPLICOWIE, jest zachowany w szeregu:

A. uchwalenie Konstytucji 3 maja, wybuch insurekcji kościuszkowskiej, II rozbiór Polski.
B. I rozbiór Polski, wybuch insurekcji kościuszkowskiej, uchwalenie Konstytucji 3 maja.
C. wybuch insurekcji kościuszkowskiej, uchwalenie Konstytucji 3 maja, III rozbiór Polski.
D. I rozbiór Polski, uchwalenie Konstytucji 3 maja, wybuch insurekcji kościuszkowskiej.

This movie requires Flash Player 9

5. O rytmie tekstu DWÓR W SOPLICOWIE decydują następujące jego cechy:

A. jednakowa długość wersów i neologizmy.
B. sylabiczność utworu i średniówka.
C. układ stroficzny i wyrazy dźwiękonaśladowcze.
D. powtórzenia wyrazowe i archaizmy.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply