Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 7-9

Tekst do zadania 7.

Celem związku prawno-państwowego z Polską, a zwłaszcza związanego z nim przyjęcia katolicyzmu, było odebranie Krzyżakom pretekstu do najazdów na Litwę i połączenie sił Polski i Litwy przeciw zaborczemu Zakonowi, co miało podstawowe znaczenie dla obu krajów. Walka z Zakonem, który na początku XIV w. odciął Polskę od Bałtyku, a przez stałe usiłowanie zaboru Żmudzi szykował ten sam los Litwie, stanowić musiała naturalny cel polityki obu państw, łączącym siły przeciw wspólnemu wrogowi.

Zadanie 7. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor opisuje przyczyny

A. zawarcia unii w Krewie.
B. chrystianizacji ziem polskich.
C. sprowadzenia Krzyżaków na ziemie polskie.
D. wojen polsko-szwedzkich o Bałtyk.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadań 8. i 9.

Konstytucja Nihil novi, 1505 r. (fragment)
Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na walnym sejmie radomskim wraz z wszystkimi królestwa naszego prałatami1, radami2 i posłami ziemskimi3 za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich.

1prałat – wyższy duchowny
2rada – tu: senatorowie
3posłowie ziemscy – przedstawiciele szlachty zasiadającej w sejmie

Zadanie 8. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz T (true), jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_historia_8

This movie requires Flash Player 9
 

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 9. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Cytowany dokument został ustanowiony w okresie panowania

A. synów Bolesława Krzywoustego.
B. ostatnich królów z rodu Piastów.
C. władców z dynastii Jagiellonów.
D. królów elekcyjnych z dynastii Wazów.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply