Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 19-21

Zadanie 19. (0–3) Każdemu tekstowi (1.–3.) przyporządkuj odpowiadającą mu postać:

A. Adam Jerzy Czartoryski     B. Joachim Lelewel     C. Romuald Traugutt     D. Tadeusz Kościuszko

Tekst 1. Prezes Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego. Przywódca ugrupowania emigracyjnego zwanego Hotelem Lambert.

This movie requires Flash Player 9

Tekst 2. Dyktator powstania styczniowego. Aresztowany i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej.

This movie requires Flash Player 9

Tekst 3. Historyk, prezes założonego w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji kierował Komitetem Narodowym Polskim, a następnie ugrupowaniem Młoda Polska.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 20. (0–2) Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

A. Przystąpienie Rosji do I wojny światowej.
B. Udział Rosji w III rozbiorze Polski.
C. Przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji.
D. Stłumienie powstania styczniowego przez Rosję.

Wydarzenie chronologicznie pierwsze

This movie requires Flash Player 9

Wydarzenie chronologicznie ostatnie

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 21. (0-1) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących informacji zawartych na wykresie jest prawdziwe.
2013_historia_21

W lutym 2009 roku w porównaniu z wrześniem 2007 roku zmalał odsetek osób, które zdecydowanie nie popierały przynależności Polski do NATO.

This movie requires Flash Player 9

W lutym 2009 roku najwięcej respondentów deklarowało zdecydowane poparcie dla przynależności do NATO.

This movie requires Flash Player 9

Zarówno we wrześniu 2007 roku, jak i w lutym 2009 roku ponad połowa respondentów zgadzała się na przynależności Polski do NATO.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply