Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 16-18

2013_historia_16

Zadanie 16 Wybierz nazwę powstania, któego dotyczy ilustracja.

A. Powstanie listopadowe, ponieważ ukazano atak kosynierów na pozycje wroga.
B. Powstanie styczniowe, ponieważ ukazano broniący się oddział partyzantów.
C. Powstanie styczniowe, ponieważ ukazano walczący oddział regularnej armii polskiej.
D. Powstanie listopadowe, ponieważ ukazano walczący oddział regularnej armii polskiej.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 17.

Przemówienie Otto von Bismarcka w sejmie pruskim Niemcy nie patrzą na liberalizm Prus, lecz na ich potęgę. Być może Bawaria, Wirtembergia, Badenia tolerują liberalizm, ale nikt im z tego powodu nie przypisze roli Prus. Prusy zaś muszą skupić swoje siły i trzymać je na dogodny moment. Granice Prus po kongresie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowej egzystencji państwa. Wielkich zagadnień ludzkości nie rozstrzyga się przemówieniami, uchwałami większości, lecz żelazem i krwią.

Źródło: Wielkie mowy historii, t.2, Od Lincolna do Stalina, Praca zbiorowa, Warszawa 2006.

Zadanie 17. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W przemówieniu Bismarck nawoływał, by Prusy, wykorzystując swoją potęgę, dążyły do

A. przeprowadzenia rozbiorów Polski.
B. zjednoczenia Niemiec.
C. udziału w koalicji przeciw Napoleonowi I.
D. pokonania państw ententy.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 18. (0–3) Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Zastosowanie maszyny parowej w XIX w. doprowadziło w Europie Zachodniej do gwałtownych przemian gospodarczych i społecznych nazywanych rewolucją 18.1. ____. Jednym ze skutków tych przemian był wyraźny spadek zatrudnienia w 18.2. ____. „Warsztatem świata”, czyli krajem wówczas przodującym w zakresie uprzemysłowienia, nazywano 18.3. ____.

18.1. A. przemysłową     B. kulturalną     C. informatyczną

This movie requires Flash Player 9

18.2. A. rolnictwie     B. przemyśle     C. handlu

This movie requires Flash Player 9

18.3. A. Wielką Brytanię     B. Francję     C. Hiszpanię

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply