Egzamin gimnazjalny 2003 10-14

Egzamin gimnazjalny 2003

Bogusławski* był pierwszym dyrektorem stowarzyszenia aktorów, a zarazem najlepszym artystą. […] Sztuki, które to towarzystwo grywało, były po części oryginalne polskie lub z francuskiego, włoskiego i niemieckiego tłumaczone. Pierwszych było stosunkowo mało. Te, które grywano w czasie sejmu konstytucyjnego, miały głównie cel polityczny. Do sztuk tego rodzaju należały Powrót posła i Kazimierz Wielki. Miały one wyśmiać stare polskie przesądy: przywiązanie do wolnej elekcji, do panowania szlachty, do poniżania średniego stanu, do ograniczania władzy królewskiej, i wszystko już zestarzałe, co nowa konstytucja obalić miała. Król i główni partyzanci nowego systemu prawie zawsze bywali obecni. Miejsca, które się do wzmiankowanych przedmiotów krytyki odnosiły, gorąco były przez nich przyjmowane. W czasie przedstawienia Kazimierza Wielkiego, gdy w sztuce charakter panującego ukazywany był coraz dobitniej ze wszystkimi jego wzniosłymi przymiotami – pierwszy zawsze król ze swej loży wychylał się i przyklaskiwał, a za nim parter, w szale i upojeniu klaskając i krzycząc, domagał się powtórzenia dwa i trzy razy tego ustępu, coraz hałaśliwszymi przyjmując go oznakami. […] Naczelnicy znowu stronnictwa, wodzowie rewolucji i ich przyjaciele oklaskami nagradzali postępowanie ogółu, które się z ich projektami zgadzało.

Na podstawie relacji Fryderyka Schulza, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793, Warszawa 1956.

* Bogusławski Wojciech, 1757–1829, aktor, dramatopisarz i pedagog, w latach 1783–1814 (z przerwami) dyrektor Teatru Narodowego, twórca pierwszego stałego zespołu zawodowego aktorów polskich, także pierwszej szkoły dramatycznej, autor opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale.

10.  Głównym celem sztuk wystawianych przez Teatr Narodowy w okresie sejmu konstytucyjnego było

A. utrzymanie wolnej elekcji.
B. podważanie autorytetu króla.
C. zachowanie liberum veto.
D. propagowanie haseł obozu reform.

This movie requires Flash Player 9

11.  Jak reagowali widzowie na oglądane sztuki?

A. Płakali.
B. Domagali się bisów.
C. Milczeli.
D. Wywoływali autora.

This movie requires Flash Player 9

12.  Wybierz najtrafniejszy tytuł dla relacji Schulza.

A. Za kulisami teatru.
B. Aktorzy Bogusławskiego.
C. Mecenat królewski.
D. Teatr i polityka.

This movie requires Flash Player 9

13.  Z analizy powyższego tekstu wynika, że od XVIII w. najbardziej zmieniło swoje znaczenie słowo

A. wódz.
B. partyzant.
C. artysta.
D. król.

This movie requires Flash Player 9

14.  Przykładem wpływu oświeceniowych idei występujących we Francji i USA na wydarzenia polityczne w Polsce było

A. wzniesienie pałacu i teatru w Łazienkach.
B. uchwalenie Konstytucji 3 maja.
C. zawiązanie konfederacji targowickiej.
D. zrzeczenie si tronu przez Stanisława Augusta.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply