Egzamin gimnazjalny 2010 język angielski 9-10

Egzamin gimnazjalny 2010

Zadanie 9. Zapoznaj się z treścią komunikatów (9.1. – 9.3.). Określ, na których przedmiotach (A – D) można je przeczytać. Wpisz rozwiązaniа do tabeli.
Uwaga! Jeden przedmiot został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego komunikatu.

9.1. For external use only.
9.2. Best served hot.
9.3. Dry clean only.

A. a vacuum cleaner
B. ready-made food
C. a woollen jacket
D. suntan lotion

Do komunikatu 9.1. prawidłowa odpowiedź to:

This movie requires Flash Player 9

Do komunikatu 9.2. prawidłowa odpowiedź to:

This movie requires Flash Player 9

Do komunikatu 9.3. prawidłowa odpowiedź to:

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. Przeczytaj tekst. Zaznacz, które ze zdań (10.1. – 10.4.) są zgodne z jego treścią (TRUE – T), a które nie (FALSE – F).

The ground hog is a small animal that lives and digs under the ground. It is also called the woodchuck. Ground hogs live in many parts of America. In the winter they hibernate like bears and some other animals. There is a legend saying that the ground hog wakes up from its hibernation on February 2. February 2 is half way between winter and spring. If the ground hog comes out of its hole and it is sunny, it will see its shadow and get frightened. Then there will be six more weeks of winter. But if it comes out and the sky is cloudy, it will not see its shadow and will not be afraid. Then spring will come very soon. Some people believe this legend and they watch the sky on February 2. Many people are happy if it is cloudy on that day. They think spring will come soon. But most people think it is just a legend. What do you think?

zad111

10.1. Woodchuck is another name for ground hog.

This movie requires Flash Player 9

10.2. The legend says the ground hog wakes up from hibernation in spring.

This movie requires Flash Player 9

10.3. Some people think the ground hog is afraid of its shadow.

This movie requires Flash Player 9

10.4. The text is about how some animals spend winter under the ground

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply