Egzamin gimnazjalny 2010 język angielski 5-6

Egzamin gimnazjalny 2010

Zadanie 5. Każdemu z pytań (5.1. – 5.4.) przyporządkuj właściwą odpowiedź (A – E). Wskaż rozwiązania. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

5.1. Do you know Mary?

5.2. Are you a good driver?

5.3. Why are you looking so tired?

5.4. Who does the book belong to?

A. I’ve had a terrible day.

B. We’ve never met before.

C. It’s not mine. It’s Mary’s.

D. Look where you are driving.

E. I’ve only had five lessons so far.

Odpowiedź prawidłowa dla pytania 5.1. to:

This movie requires Flash Player 9

Odpowiedź prawidłowa dla pytania 5.2. to:

This movie requires Flash Player 9

Odpowiedź prawidłowa dla pytania 5.3. to:

This movie requires Flash Player 9

Odpowiedź prawidłowa dla pytania 5.4. to:

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (6.1. – 6.3.). Zakreśl literę A, B lub C.

zad109

6.1. A. making B. going C. doing

This movie requires Flash Player 9

6.2. A. more comfortable B. comfortable C. most comfortable

This movie requires Flash Player 9

6.3. A. will decorate B. decorate C. decorated

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply